Message
Language
Search
×

A BVS Industrie-Elektronik GmbH Általános Szolgáltatási feltételei („ÁSZOF”) Állapot: 2021. január

Tartalom: A vevő és a BVS közötti összes jogviszonyra vonatkozólag alkalmazandó szolgáltatási feltételek

I. Hatály
II. Vevő teljesítési kötelezettsége
1. Kockázati tudnivaló
2. Hibaleírás
3. Iratok/dokumentumok
4. Információk
5. Interfészek
6. Adatmentés; paraméterek
7. Közreműködés
8. Munkavédelem

III. Ajánlat, költségvetés
IV. Átvétel
V. Tulajdonjog fenntartása
VI. Szavatoság
VII. Felelősség

I. Hatály 
Az alábbi szabályozások Általános szerződési feltételeinkre vonatkozólag kiegészítőleg (letölthető: https://bvs-cnc.de/hu/aszof/) kerülnek alkalmazásra. Ezek a BVS Industrie–Elektronik GmbH („BVS“) vállalat és vevői összes szolgáltatásainak megbízására érvényesek. A vevő vagy harmadik személy általános szolgáltatásának feltételei és általános szerződési feltételei csak akkor kerülnek alkalmazásra, ha a BVS kifejezetten írásban hozzájárult ehhez.

II. Vevő teljesítési kötelezettségei

1. Kockázati tudnivaló 
A BVS kifejezetten felhívja a vevő figyelmét arra, hogy a gép további alkatrészei megsérülhetnek olyan szakszerű vagy az ajánlott óvatossággal elvégzett diagnosztikai tevékenységek esetén is, amelyeket a vevő székhelyén a hiba meghatározása céljából diagnosztikai műveletek által hajtanak végre.

2. Hibaleírás 
A vevő köteles a BVS részére írásban megküldeni a beküldött részegység/ek valamennyi hiányosságának és hibás funkciójának leírását, és a BVS-t segíteni a hibaelemzése és a hiányosság megszüntetése során. Ennek során a vevő köteles felhívni a figyelmet az esetleges műszaki vagy gyártóspecifikus sajátosságokra.

3. Iratok/dokumentumok 
A vevő köteles a BVS számára a munkák megkezdése előtt időben rendelkezésre bocsátani a szervizmunka előírásszerű elvégzéséhez szükséges összes információt és dokumentumot.

4. Információk
A vevő köteles a BVS-t bizonyos biztonsági felülvizsgálatok vagy feltételek szükségszerűségéről időben tájékoztatni.

5. Interfészek 
A vevő köteles a BVS-t tájékoztatni az összes olyan jelentős interfészről (hard- és szoftver), amelyet figyelembe kell venni a szervizmunkák elvégzéséhez. Ez mindenekelőtt vonatkozik az adatfeldolgozó rendszereken elvégzendő programozási műveletekre.

6. Adatmentés; paraméterek 
A vevő köteles a gép/berendezés előírásszerű üzeméhez és működőképességéhez szükséges összes beállítást, paraméterkészletet és adatot felülvizsgálni és menteni tekintettel arra, hogy ezek a vevő által tervezett használatnak megfelelően legyenek beállítva és kiegészítőleg külsőleg biztosítva. A BVS nem felel az adatok, paraméterek és beállítások elvesztéséért. A BVS kizárja a gép/berendezés ebből keletkező működésképtelenségéért vállalt felelősséget.

7. Közreműködés 
Az ügyfél köteles a BVS szervizes dolgozóit minden tekintetben támogatni a szervizmunkák végrehajtása során. A vevő köteles viselni a műszaki segítségnyújtáshoz szükséges költségeit, főként a szükséges, megfelelő segítők rendelkezésre bocsátását a szervizmunkához szükséges létszámban és a szükséges időre. A szervizmunkák alatt a szervizes dolgozóknak szabadon kell tudnia rendelkezni a gép felett. A segítők kötelesek követni a szervizes dolgozók utasításait. A BVS nem vállal felelősséget a segítőkért. A vevő műszaki segítségnyújtásának kell szavatolnia, hogy a szervizdolgozók a szervizmunkálatokat a megérkezés után haladéktalanul megkezdhessék, és a vevő általi átvételig késedelem nélkül végrehajthassák.

8. Munkavédelem 
A vevő köteles a személyek és dolgok védelme érdekében meghozni az alkalmazás helyén szükséges, különleges intézkedéseket. A vevő köteles tájékoztatni a szervizes dolgozókat a fennálló, speciális biztonsági és munkavédelmi előírásokról, amennyiben ezek jelentőséggel bírnak a szervizdolgozók számára.

III. Ajánlat, költségvetés 
Amennyiben lehetséges, a vevővel közölni kell a szervizajánlatban az előre látható javítási/szerelési költséget. Nem lehetséges költségvetés kötelező árajánlattal történő elkészítése. Az ilyen költségvetés csak akkor kötelező (amennyiben nem született eltérő megállapodás), ha azt írásban „kötelező árajánlat” megjegyzéssel állítottuk ki. A szervizmunkát időráfordítás alapján kell megtéríteni. A szervizszolgáltatás számításakor a munkateljesítmény árát és a felhasznált alkatrészeket és anyagokat külön kell kimutatni. Ugyanez vonatkozik az utazási, úti és szállítási költségekre. A számítás alapjául az átvételkor készített szervizjelentés szolgál. A munka-, utazási, úti és várakozási időket, valamint a részegység visszaadását a BVS Industrie-Elektronik GmbH mindenkor érvényes elszámolási kulcsai alapján kell elszámolni. A szerviztechnikus megérkezése után közvetlenül megkezdhető a munkavégzés, és amennyiben késedelem történik, akkor a várakozási idők fejében keletkezett költségeket megfelelően viselnie kell a vevőnek.

IV. Átvétel
A vevő átvételre köteles, amint bejelentették neki a szervizmunkák befejezését és lezárult a funkcióellenőrzés, kivéve, ha olyan hiba áll fenn, amely korlátozza a gép/berendezés használhatóságát. A befejezés után elkészül az átvételi jegyzőkönyv. Amennyiben a szerződés tárgyának részfunkcióit önállóan lehet gyártási célra használni és átvételre készen állnak, a vevő köteles a részátvételre. 

A rész-/átvételről jegyzőkönyv készül, amelyet mindkét félnek alá kell írnia. A részátvétel akkor is megtörténtnek számít, ha a vevő az átvételről átvételi kötelezettsége fennállására ellenére sem nyilatkozik a számára kitűzött, megfelelő határidőn belül, vagy ha azt a BVS ismételt felszólítása után is megtagadja, vagy az üzembe helyezés vagy a működésvizsgálat jelentős ok nélkül késedelmet szenved, és a BVS ezután a vevőnek olyan megfelelő határidőt tűzött ki az együttműködésre, amely sikertelenül eltelt, vagy a vevő a szerződés tárgyát termelési célokra üzembe helyezi.<br/> Az átvétellel megszűnik a vállalkozó felismerhető hibák miatt vállalt felelőssége.

V. Tulajdonjog fenntartása
A BVS fenntartja az adásvételi szerződés és vállalkozási szerződés tárgyának tulajdonjogát a mindenkori szerződésből eredő összes fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséig, adott esetben kiegészítőleg a tartozott mellékszolgáltatások vonatkozásában is. A vevő a tulajdonjog fenntartása alá eső tárgyakat az összes fizetési kötelezettség teljesítéséig nem idegenítheti el és nem zálogosíthatja el, és nem ruházhatja át biztosítékként sem A vevő köteles a BVS-t haladéktalanul értesíteni, amennyiben ettől függetlenül harmadik személy által lefoglalás, valamint zálogba vétel vagy egyéb rendelkezés történt.

VI. Szavatosság
Amennyiben az adásvétel vagy a szervizszolgáltatás tárgyán már a kárveszély átszállása időpontjában hiányosság áll fenn, akkor a BVS a további igények kizárása, de a VII. szakasz szerinti felelősség fenntartása mellett kizárólag a következő rendelkezések szerint vállal felelősséget: A BVS az adásvétel tárgyának hibás részeit saját választása szerint utánjavíthatja vagy hibátlanra kicserélheti („utólagos teljesítés”). A BVS ennek során az összes körülmény figyelembe vétele mellett megfelelő és az azzal kapcsolatos költségekre tekintettel az utánjavítás arányos formáját választja. A gép üzembe helyezése után a szervizmunka mint olyan sikeresen elvégzettnek számít. A szervizmunkával kapcsolatos, összes szavatossági igény megszűnik a gép sikeres működésvizsgálatával. Az adásvétel tárgya utánjavítása céljából szükséges szervizmunkát a vevőnek magának kell viselnie ismét. Ezekre a költségekre nem terjed ki a szavatossági kötelezettség. A vevő csak akkor jogosult hiány miatt elállni a szerződéstől vagy csökkenteni a szerződéses árat, ha a BVS – a törvény szerinti kivétel fenntartása mellett – eredménytelenül elmulasztotta az utánjavításra vagy pótszállításra kitűzött, megfelelő határidőt, vagy ha az utánteljesítés ismételten sikertelen volt, és a vevőtől nem elvárható az újbóli utánteljesítés. Az elállási jog ilyen esetben olyan hiányosságokra korlátozódik, amelyek korlátozzák a használhatóságot. Amennyiben nem született ettől eltérő megállapodás, a hiányosság miatti igények – bármilyen okból is támasztották – elévülnek a szerződés tárgyának a vevő által történt, sikeres vagy sikeresnek számító átvételét követő 24 hónap elteltével. A szavatossági határidő számítása az utánteljesítés időtartamára szünetel. A szavatossági határidő számítása nem kezdődik újból. Kiegészítőleg utalunk Általános üzleti feltételeink szabályozására.

VII. Felelősség
Olyan károk esetére, amely nem magán a szerződés tárgyán keletkezett, a BVS kizárólag szándékosság vagy súlyos hanyagság, vagy testi épség, élet és egészség veszélyeztetése esetén, vagy a BVS által rosszhiszeműen elhallgatott hiányosság miatt vállal kötelezően felelősséget, vagy amennyiben a termékvállalási törvény alapján kötelező felelősségvállalás áll fenn személyi sérülés vagy anyagi kár esetén. A BVS jótállási kötelezettsége nem áll fenn, és – amennyiben erre vonatkozó állítás történt – már most hatálytalannak nyilvánítja azt. A további igények kizárásra kerülnek. A BVS nem vállal felelősséget mindenekelőtt olyan károk esetén, amelyet a vevő vagy harmadik személy elvégzett, nem megfelelő vagy szakszerűtlen alkalmazás, hibás szerelés vagy javítás, szokásos elhasználódás, hibás vagy hanyag kezelés, nem előírásszerű karbantartás, nem megfelelő üzemi eszközök, hibás építési munkák, nem megfelelő alaptalaj, kémiai, elektrokémiai vagy elektromos hatás okozott. Ez egyidejűleg vonatkozik maga a vevő vagy harmadik személy által végzett, szakszerűtlen utójavítás esetére is. A vevő viseli az erre vonatkozó bizonyítás terhét. Az ebből keletkező következményekért/károkért viselt felelősséget a BVS kizárja. Ugyanez vonatkozik az adásvétel/szolgáltatás tárgyának BVS előzetes engedélye nélkül történő módosítására. A BVS nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek nem magán a javítás tárgyán keletkeztek. A BVS kizárja a termeléskimaradás, gépleállás, személyi költségek, adatvesztés, valamint elmaradt nyereség vagy egyéb vagyoni kár miatt keletkezett kártérítési igény érvényesítését.

downloads bvs cnc

Letöltés Most töltse le az Általános szolgáltatási feltételeket PDF fájlként.